AFF Cup 2020 gặp khó với quy định của chủ nhà Singapore

AFF Cup 2020 gặp khó với quy định của chủ nhà Singapore

AFF Cup 2020 và những quy định phòng dịch khắt kheDịch Covid-19 khiến kế hoạch tổ chức AFF Cup 2020