Cristiano Ronaldo: Trở lại Manchester United không phải là một việc lớn trong vòng ba hoặc bốn năm của kỳ nghỉ.

Cristiano Ronaldo: Tôi trở lại Manchester United không phải là một sự kiện lớn trong ba hoặc bốn năm khi tôi đi nghỉ [Daftar Judi Bola Terpercaya]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 10 tháng 9: kèm theo hợp đồng Solskiai.