Niềm tự hào kép mới!Harrand MBAPI ghi trung bình 47 bàn hàng năm để báo chí Ronaldar Bandar Bola Indonesia

Niềm tự hào kép mới!Harland MBAPI ghi trung bình 47 bàn thắng hàng năm và nhấn Ronaldo Kono Wan [Bandar Bola Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 8 tháng 12: Trong mười năm qua, Messi và Cristiano Ronaldoit được coi là một niềm tự hào đôi vô song.tạo thành một đôi mới